დაგვირეკე 032 242 28 06
contact@organicgeo.ge

კანონმდებლობა

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ბიოწარმოების შესახებ
გადასვლა
ტექნიკური რეგლამენტი - მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე
გადასვლა
ტექნიკური რეგლამენტი - სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნების შესახებ
გადასვლა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება სურსათზე კვებით ღირებულებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული განაცხადის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ
გადასვლა