დაგვირეკე 032 242 28 06
contact@organicgeo.ge

ჩვენ შესახებ


2017 წლის დეკემბერში, საქართველოში დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიო პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია, შეიქმნა ენტუზიასტური იდეით, რაც გულისხმობს:

 • ქვეყნის მასშტაბით ბიო წარმოების მეთოდების პოპულარიზაციას;
 • კონვენციური სოფლის მეურნეობის მავნე გავლენის შემცირებას ადამიანისა და გარემოს ჯამრთელობაზე.

 

 

ხედვა

ჩვენი ხედვაა შევუქმნათ ჯანსაღი მომავლი საქართველოს და ვისწრაფით:

 • ხელი შევუწყოთ ადგილობრივ ბიო წარმოებას, მცირე და საშუალო ზომის ფერმერებში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებლებში, კოოპერატივებსა და შინამეურნეობებში ბიო სოფლის მეურნეობის პრაქტიკების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით;
 • წევრი ორგანიზაციებისთვის ტექნიკური მხარდაჭერის მიწოდებით, დავაწინაუროთ მდგრადი მეთოდები სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებაში;
 • გავზარდოთ ცნობიერება ადგილობრივად წარმოებული ბიო პროდუქტების უპირატესობებისა და ბიო წარმოების გარემოსდაცვითი სარგებლის სფეროში;
 • გავხდეთ დამაკავშირებელი ხიდი საქართველოს ბიო პროდუქციის მწარმოებლებსა და ადგილობრივ თუ საერთაშორისო მომხმარებლებს შორის.

 

მისია

ჩვენი მისიაა განვავითაროთ საქართველოში ბიო სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება.

 

ღირებულებები

 • საქართველოს ბიო სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების პოტენციალის ათვისება;
 • ცვალებად კლიმატთან ადაპტირებული სოფლის მეურნეობა;
 • მავნე ქიმიური ნივთიერებების სურსათში გამოყენების თავიდან არიდება;
 • მდგრადი სოფლის მეურნეობა;
 • სოფლის მეურნეობაში ახალი პრაქტიკების დანერგვა;
 • არაგენმოდიფიცირებული პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა;
 • ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა;
 • გარემოზე ზრუნვა;
 • ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.

 

მიზნები

 • ადგილობრივ და უცხოურ დონორ ორგანიზაციებთან და ასოციაციებთან მჭიდრო კავშირების გაღრმავება და თანამშრომლობის განვითარება;
 • საქართველოში ბიო სურსათის წარმოებასთან დაკავშირებით კვლევების ჩატარება და შედეგების შესაბამისი აქტივობების განხორციელება პარტნიორ და წევრ ორგანიზაციებთან ერთად;
 • ბიო სურსათის მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება აგრო-მწარმოებლებსა და საზოგადოებაში;